NNDS har som hovedmålsetting å medvirke til at mennesker med Down Syndrom (DS) får et best mulig liv. Selv om rammevilkårene for mennesker med DS er blitt stadig forbedret er det fortsatt mange muligheter for ytterligere forbedringer.

Hvordan mennesker med DS blir mottatt i vårt samfunn er i stor grad avhengig av holdningene i samfunnet. Våre politikere snakker varmt om et samfunn for alle, mens de samtidig utarbeider lover og forskrifter som medvirker til det motsatte. NNDS deltar aktivt i holdningsskapende arbeid gjennom påvirkning og argumentasjon overfor våre politiske myndigheter.

En viktig del av det holdningsskapende arbeidet er å spre faktainformasjon. Mange land er kommet mye lengre enn Norge, både når det gjelder forskning og utvikling innen DS, og også når det gjelder å legge forholdene til rette for at mennesker med DS skal få et godt og meningsfylt liv, både i arbeid og sosialt. Det er en hovedoppgave for NNDS å medvirke til å spre informasjon om den internasjonale utvikling til alle berørte parter i Norge.

Mange unge med DS får ikke den utdannelsen de trenger for å ha muligheter til arbeid i vanlige bedrifter. Vi arbeider derfor aktivt mot skolemyndighetene for å få en mer målrettet utdannelse.

Selv om lovverket skulle tilsi at mennesker med DS skal gis en reel mulighet til integrering i det vanlige samfunn ser vi at mange kommuner etablerer utilfredsstillende boforhold. Voksne mennesker med DS gis i for liten grad mulighetene til en aktiv deltagelse i det normale sosiale liv. Dette skyldes både økonomiske forhold, boforhold og generelle holdninger i vårt samfunn. Å søke å få til en reell sosial integrering er en av NNDS viktigste oppgaver.