Flere Nav kontor har egen kontaktperson for barn med spesielle behov.

Kontaktpersonen koordinerer informasjonen til foreldrene og følge opp saker om hjelpemidler og stønader. Vedkommende kan også inviteres til ansvarsgruppemøte i kommunen.

 • Pleiepenger skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive.
 • Pleiepenger kan gis når barn er innlagt i helseinstitusjon. Det utbetales pleiepenger fra 8. dag. De første syv dagene brukes omsorgspenger.
 • Pleiepenger kan kun utbetales til en av foreldrene.
 • Pleiepenger gis også når barn lider av alvorlig eller livstruende sykdom. For denne gruppen utbetales pleiepenger fra første dag og kan gis til begge foreldrene samtidig. Retten til pleiepenger gjelder til barnet er 18 år.
 • Pleiepenger kan deles mellom foreldrene.
 • Graderte pleiepenger kan gis for å sikre en myk overgang etter en lengre stønadsperiode.
 • Foreldrepermisjonen vil bli forlenget for den perioden barnet er innlagt på sykehus.
 • Pleiepenger kan gis til andre enn foreldrene.
Er en økonomisk kompensasjon for særskilt tilsyn og pleie, grunnet sykdom, skade eller medfødt funksjonshemming. Barn med Down syndrom har ofte større omsorgs- og pleiebehov enn jevnaldrene. De har derfor rett på hjelpestønad. Hjelpestønaden ytes etter fire ulike satser.Forhøyet hjelpestønad gis til personer som har vesentlig større behov for tilsyn og pleie.Forhøyet hjelpestønad ytes kun frem til barnet er 18 år. Hjelpestønad sats 1 kan eventuelt søkes etter fylte 18 år. Mer informasjon om Hjelpestønad finner enn på NAV sine nettsider, er finner enn også søknadsskjema

Dette må du legge ved søknaden

Dokumentasjon fra lege m.v Legeopplysninger, evt. også andre rapporter (f. eks fra PPT-kontor eller skole) og din egen beskrivelse.

Opplæringspenger skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt. Det gjelder for foresatte som er yrkesaktive og gjennomgår opplæring eller kurs som er nødvendig for at de skal kunne ta seg av og behandle barnet. Opplæringen må skje i godkjent helseinstitusjon. Behandlende lege søker om opplæringspenger.
 • Foreldre som er arbeidstakere, kan søke om å få utvidet med 10 stønadsdager for hvert barn med kronisk sykdom eller med nedsatt funksjonsevne.
 • Stønadsdagene kan også brukes til oppfølging eller ved behov for deltagelse på møter vedrørende barnet.
 • Omsorgsdagene, kan i enighet med arbeidsgiver deles, dersom det ikke er behov for å være borte fra arbeidet en hel dag.
 • Omsorgspenger kan ytes til og med det året barnet fyller 18 år.
  • Skal helt eller delvis kompensere for visse ekstrautgifter som er forårsaket av varig sykdom, skade eller lyte. Disse ekstrautgiftene er klart definert.
  • Utgiftene gjelder drift av tekniske hjelpemidler, drift av bil, hold av førerhund, teksttelefon, ved bruk av proteser støttebandasjer og lignende. Slitasje på klær og sengetøy og fordyret kosthold ved diett. Nødvendighet ved diett må være vitenskaplig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis.
  • Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgslønn. Omsorgslønn skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.
  • Søknad sendes til kommunen du bor i.
     • Dersom barnet ikke er renslig etter fylte 5 år kan legen skrive ut blå resept på bleier.
     • Dersom barnet har behov for tjenester fra ulike etater kan det være aktuelt å opprette en ansvarsgruppe.
     • Koordinator i ansvarsgruppa samordner tiltakene fra ulike profesjoner.
   Individuell plan skal sikre at tjenestene fra forskjellige instanser samordnes.

   Formålet er å gi et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.

        • Barn med spesielle behov skal ha prioritet ved opptak i barnehager.
        • Barn med nedsatt funksjonsevne kan få tilbud om SFO ut barneskolen.
        • Transport kan i noen tilfeller dekkes til barnehage. Skole og SFO gir rett til skyss.
        • Ordningen søkes og vedtaes av kommunen.
        • Ledsagerbeviset skal dekke utgifter for ledsager som følger med på ulike aktiviteter.
   Er et kurstilbud gjennom Barne-, Ungdoms- og Familieetaten (Bufetat). Kurset har fokus på parforholdet i familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Kurset er ment som et pusterom og en inspirasjon i en krevende hverdag. Det er også egne kurs for aleneforeldre. Se http://www.bufetat.no/hvamedoss